De Haven van Brussel: op weg naar een verantwoordelijke toekomst

Een transport expert voor de modal shift

De Haven van Brussel beschikt sedert verscheidene jaren over een transportexpert, die vooral focust op de bevordering van een modal shift van het wegvervoer naar transportwijzen met meer respect voor het milieu, zoals het spoor en de waterweg. Onze expert staat gratis ter beschikking om ondernemingen, ook als ze geen klant van de Haven zijn, te adviseren over de beste oplossingen om hun logistieke keten in de zin van deze modal shift te moderniseren. Zo is de brouwerij Lindemans in de loop van 2019 begonnen met het vervoer over het water van haar bier voor de Aziatische en Amerikaanse markten. De brouwerij gebruikt daarvoor de door Trimodal Terminal Brussels uitgebate containerterminal van de Haven van Brussel. De transportexpert van de Haven heeft de duidelijke voordelen van de modal shift voor het milieu becijferd, in termen van de beperking van de koolstofvoetafdruk. Een ander voorbeeld van de efficiënte werking van onze expert: de indrukwekkende groei van de tonnage aarde van bouwplaatsen die langs de waterweg uit Brussel wordt afgevoerd. Die actie is ook mogelijk gemaakt dankzij het overleg tussen de autoriteiten van de Haven, het Gewest en de gemeenten, dat in de volgende jaren verder zal worden opgevoerd.

De transportexpert heeft ook meegewerkt aan het opstellen van het in september 2019 door de raad van bestuur goedgekeurde plan voor het beheer van de bouwplaatsen, dat het gebruik van de waterweg voor de grote Brusselse bouwprojecten zal bevorderen.

Een milieuvriendelijke Haven

De acties van de Haven voor het milieu werden in 2019 voortgezet, in het verlengde van de inspanningen die al vele jaren worden geleverd en waarmee de Haven van Brussel de eerste CO2-neutrale Belgische Haven is geworden.

Te beginnen met het verkrijgen van een derde ster van het door Leefmilieu Brussel toegekende Label Ecodynamische Onderneming. Het label is een beloning en aansporing voor de Brusselse bedrijven en verenigingen die zich inspannen om hun milieu-impact te verkleinen. Het valoriseert de initiatieven voor ecologisch beheer, met name op het vlak van het beheer en de preventie van afval, het rationele energiegebruik en het beheer van de mobiliteit van de werknemers.

In het kader van onze certificering als CO2-neutrale onderneming, hebben wij zoals elk jaar onze koolstofbalans voor het afgelopen jaar (2018) opgesteld en ons programma voor de compensatie van onze niet-comprimeerbare CO2-uitstoot vernieuwd, door te investeren in een project voor een gezonde watervoorziening in Oeganda.

We hebben ook de inventaris van al onze gebouwen voltooid, in de optiek van een geleidelijke isolatiestrategie waarmee we onze koolstofvoetafdruk nog verder zullen verkleinen.

Daarnaast hebben we verder gewerkt aan ons programma van aanplantingen op verschillende plaatsen van het havendomein, en hebben we met onze collega’s van Leefmilieu Brussel een biodiversiteitscharter ondertekend. Het charter moet een ontwikkeling van de biodiversiteit mogelijk maken op het volledige havendomein en op de waterweg, zonder de economische ontwikkeling van de Haven in het gedrang te brengen.

Al deze acties voor het milieu passen in ons streven om de mobiliteit in Brussel te verbeteren en een duurzame logistiek te bevorderen dankzij de ontwikkeling van het vervoer over de waterweg dat, we herinneren eraan, de meest milieuvriendelijke transportwijze is.

De Haven van Brussel: op weg naar een verantwoordelijke toekomst

Onze instelling voert sinds 2014 een beleid voor de vermindering van haar koolstofvoetafdruk. Onze inspanningen werden in 2018 beloond toen we als eerste Belgische haven voor onze gebouwen het label ‘CO2-neutraal’ ontvingen.

Verscheidene partners, zoals Ports de Lille en HAROPA Ports de Paris Seine-Normandie, hebben ons als pionier in dit domein benaderd om goede praktijken te delen en uit te wisselen. In november 2019 namen we het initiatief om de (Waalse en Vlaamse) Belgische havens uit te nodigen, hun ons ‘Actieplan voor de strijd tegen de klimaatverwarming’ voor te stellen en samen de mogelijkheid te bestuderen van een gemeenschappelijke strategie voor de vermindering van de vervuiling in onze havens. Bij die gelegenheid werd beslist om een werkgroep van alle Belgische havens samen te stellen om goede milieupraktijken te delen.

Alle ontmoetingen zijn verrijkend gebleken en we hebben een sterke wil vastgesteld om onze havens als ‘groene’ optie voor de toekomst te ontwikkelen en de waterweg als een van de meest ecologische transportwijzen te doen erkennen.